نشان های سلطنتی بریتانیای کبیر

و نماد های شیطانی

کالج هرالدی بریتانیا با استفاده از یک سیستم راهنما به قدمت پانصد سال نشان خانواده ی سلطنتی بریتانیا را طراحی کرد. نماد های به کار رفته در نشان سلطنتی بریتانیا اصلیت بنی اسرائیلی و عبرانی را نمایان میکند!

neshan.jpg 


 


کالج هرالدی بریتانیا با استفاده از یک سیستم راهنما به قدمت پانصد سال نشان خانواده ی سلطنتی بریتانیا را طراحی کرد. نماد های به کار رفته در نشان سلطنتی بریتانیا اصلیت بنی اسرائیلی و عبرانی را نمایان میکند!

neshan.jpg

حال به تک تک نماد های به کار رفته در این نشان سلطنتی را با هم مرور میکنیم!

neshan2.jpg 

طبق انجیل چنگ نماد پادشاه عبرانی (حضرت داود) است!

chang.jpg 

شیر غران مذکور در کتاب مقدس و تک شاخ که سپر را نگه داشته نماد قوم بنی اسرائیل است!

shir va tak shakh.jpg 

حالا چیز مهم این است که تمام نماد های به کار رفته در این نشان درست همان نشانه های ذکر شده در کتاب مقدس درباره ی ضد مسیح است! انجیل: دشمن تو شیطان همچون شیری غران راه میرود در حالی که بدنبال کسی است تا او را ببلعد! این متن کتاب انجیل است!

namade sheitan.jpg 

میدانید چرا در این زمان اسم دجال و ضد مسیح را زیاد میشنویم و باور داریم که آمدنش نزدیک است؟ چون نشانه های آن در همه جا موجود است!

marbel.jpg 

این هم دیگر نشان ها ی موجود در کشور ها و محصولات مختلف!!!!!!!!! (نماد ضد مسیح یا دجال به بهانه ی نشان سلطنتی بریتانیا)

neshan3.jpg